1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin dalej zwany „Regulaminem” określa zakres usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INTROCAR – Mariusz Oprzała o NIP 854-121-83-12 dalej zwanym „P.W. INTROCAR”.
1.2. P.W. INTROCAR świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dalej zwanych „Klientami”.
1.3. W Regulaminie określone są w szczególności rodzaje świadczonych usług, warunki świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, jak również prawa i obowiązki Klientów.
1.4. Usługi świadczone przez P.W. INTROCAR na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu dalej zwanymi „Usługami” świadczone są na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa zaś naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu powodować będzie skutki wynikające bezpośrednio z treści Regulaminu oraz z w/w przepisów prawa.
1.5. Korzystanie z usług  P.W. INTROCAR oznacza zapoznania się i akceptację treści niniejszego Regulaminu. Od tego momentu wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu stają się wiążące dla obu stron chyba, że postanowienia odrębnej umowy zawartej pomiędzy stronami stanowią inaczej.

2. Zasady ogólne

 1. Regulamin został stworzony w celu określenia zasad dotyczących świadczenia usług przez P.W. INTROCAR polegających na przewozie przesyłek pomiędzy punktami docelowymi zlokalizowanymi na terenie Polski oraz na terenie Unii Europejskiej oraz Strefy Schengen w ramach indywidualnie przyjmowanych zleceń.
 2. Złożenie zlecenia na przewóz towarów lub/i paczek oznacza zawarcie umowy pomiędzy Klientem a P.W. INTROCAR, w ramach której świadczona jest usługa kurierska/usługa transportu w sposób ustalony pomiędzy stronami umowy.
 3. Złożenie zlecenia następuje poprzez kontakt telefoniczny, przesłanie wiadomości SMS, zgłoszenie poprzez e-mail, zgłoszenie poprzez formularz kontaktowy na stronie introcar.pl oraz poprzez kontakt na portalach społecznościowych i za pomocą komunikatorów Messenger i WhatsApp.
 4. Cenę za usługę określa cennik dostępny na stronie introcar.pl. Wszelkie odstępstwa od cennika wynikają z indywidualnych ustaleń pomiędzy stronami umowy.
 5. W myśli niniejszego Regulaminu przesyłki przekazywane P.W. INTROCAR powinny zostać przygotowane do transportu tj. właściwie opakowanie, odpowiednio zamknięte, uniemożliwiające dostęp do zawartości przesyłki osobom niepowołanym. Do każdej paczki powinna być dołączona informacja o nadawcy oraz odbiorcy: imię, nazwisko, numer telefonu, dokładny adres. Jednocześnie P.W. INTROCAR nie świadczy usług w zakresie transportu gotówki, przedmiotów wartościowych, artykułów szybko psujących się, zwierząt, szczątki ludzkich i zwierzęcych; produktów płynnych oraz mrożonych; alkoholu, narkotyków i substancji psychotropowych; innych towarów, których przewóz jest zabroniony. P.W. INTROCAR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość przesyłek, która jest zabroniona na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto P.W. INTROCAR nie ponosi odpowiedzialności za elementy szklane lub kruche umieszczone w przesyłkach (nadawca umieszcza je na własną odpowiedzialność).
 6. W. INTROCAR zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zawartości paczki zgodnie z zadeklarowaną wartością. Jednocześnie P.W. INTROCAR nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w paczkach przedmiotów innych, niż zostało zadeklarowane.
 7. W. INTROCAR zastrzega sobie prawo do jednorazowej próby dostarczenia przesyłki. W przypadku braku adresata pod wskazanym adresem, przesyłka będzie czekała do odbioru w punkcie stacjonarnym lub zwrócona do nadawcy obciążając go za koszt usługi.
 8. W przypadku jakichkolwiek uwag dotyczących stanu odbieranej przesyłki, należy natychmiast (w momencie odbioru) poinformować o tym kierowcę doręczającego. Natomiast wszelkie reklamację dotyczące uszkodzenia zawartości przesyłki, należy zgłosić firmie P.W. INTROCAR w terminie 7 dni od daty doręczenia/ odbioru.
 9. W. INTROCAR zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta dodatkowymi kosztami przewozu przesyłki, w sytuacji gdy klient wprowadził P.W. INTROCAR w błąd w zakresie deklarowanej wagi lub wymiarów przesyłki.
 10. W. INTROCAR zastrzega sobie prawo do zlecenia odbioru/doręczenia przesyłki, firmie podwykonawczej.
 11. W. INTROCAR zastrzega sobie prawo do doręczenia tylko opłaconych przesyłek (chyba, że wcześniej ustalono inaczej).
 12. Faktury wystawiane są zawsze na życzenie Klienta, złożone w momencie zlecania usługi.
 13. Jeżeli klient nie zdeklaruje wartości przesyłki, jej wartość będzie szacowana na maksymalnie 1000 złotych.

3. Reklamacje

 Reklamacje dotyczące nienależytego stanu przesyłek lub usług należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@introcar.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia.

 1. Reklamacja powinna zawierać:
  1. określenie podmiotu dokonującego reklamacji (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail)
  2. określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu.
  3. przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację.
 2. W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania P.W. INTROCAR rozpatruje  reklamację  oraz  informuje  użytkownika,  za  pomocą  poczty  elektronicznej,  o  sposobie jej  rozpatrzenia.  W sytuacji,  gdy  podane  w  reklamacji  dane  lub  informacje wymagają uzupełnienia  P.W. INTROCAR zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do  użytkownika  o  jej  uzupełnienie.  Czas  udzielania  dodatkowych  wyjaśnień  przez
  użytkownika  przedłuża  okres rozpatrywania reklamacji.

4. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez P.W. INTROCAR. Każda zmiana Regulaminu zostanie Klientowi zakomunikowana poprzez publikację zmian w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na stronie introcar.pl.
 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie indywidualnej lub Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, publicznego i prywatnego prawa międzynarodowego oraz przyjęte zwyczaje.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.